Rökluckor kan rädda liv

Rökluckor används vid eldsvåda för att vädra ut livsfarliga brandgaser och rök i bland annat industribyggnader och trapphus vilket begränsar skadorna.

Den korrekta benämningen på rökluckor är egentligen brandgasventilatorer och de används framförallt av räddningstjänsten för att ventilera ut farliga brandgaser. När man får ut de heta gaserna sjunker temperaturen i den eldhärjade byggnaden. Detta minskar risken för brandgasexplosion och övertändning. Fungerande rökluckor förlänger utrymningstiden för dem som finns i byggnaden och kan därmed rädda liv.

Rökluckorna brukar placeras på byggnadens tak eller fasad och ska enkelt gå att nå för räddningstjänstens personal. Eftersom luckorna underlättar arbetet med att bekämpa elden och rädda så mycket som möjligt av byggnaden är det viktigt att rökluckorna hålls i gott skick. De ska vara tydligt markerade och lätta att öppna.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att brandskyddet i en fastighet fungerar som det ska. Hur tillsynen ska ske finns reglerat i Lagen om skydd mot olyckor, Arbetsmiljölagen och Boverkets byggregler.  Rökluckornas funktion ska säkerställas med regelbunden kontroll och service. De som utför kontroll och service ska vara utbildad brandskyddspersonal.

Det enklaste är att teckna ett löpande avtal för service och underhåll av rökluckor

Fastighetsägaren ansvarar för allt brandskydd i en byggnad. I brandskyddet ingår bland annat brandlarm, brandgasventilation, släcksystem och utrymningsvägar. Alla som vistas i en fastighet ska enkelt kunna hitta utrymningsplan, nödutgångar och brandsläckare.
Service av rökluckor görs oftast i samband med den regelbundna brandskyddskontrollen. Man inspekterar då bland annat att alla rörliga ytor, gångjärn och infästningar på rökluckorna fungerar. Man kontrollerar också att där inte finns sprickor eller otäthet och att luckan går att öppna även om den är täckt av snö på vintern. Kontrollen avslutas med ett protokoll som visar att översynen gjorts och att eventuella har fel rättats till.

För en fastighetsägare kan det därför vara bra att ha ett löpande avtal med ett företag som arbetar med brandskydd så att de regelbundna kontrollerna blir utförda. Har man inte ett avtal är det enkelt att gå in på företagets webbplats och fylla i kontaktformuläret. Ett väl fungerande brandskydd kan vara avgörande om olyckan skulle vara framme.